ΑΛΛΑΓΗ EMAIL

Οι φίλοι αναγνώστες μπορεί να στέλνουν τα μηνύματά τους στο εμέηλ gmosxos1@hotmail.com στο οποίο θα προτιμούσε ο διαχειριστής να τα λαμβάνει. Παράλληλα άνοιξε και ισχύει πάλι το εμέηλ gmosxos23.6.1946@gmail.com το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε σε περίπτωση που αδυνατείτε να κάνετε χρήση του hotmail.com
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6938.315.657 & 2610.273.901

Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018

Προκηρύχθηκαν θέσεις 953 γιατρών για ΤΟΜΥ στη χώρα

17-2-2014. Φωτογραφία αρχείου από την παρέμβαση της ΟΜ του ΣΥΡΙΖΑ Ανατολικού Διαμερίσματος Πάτρας, για να μην κλείσει το ΙΚΑ Άνω Πόλης, στο κτίριο του οποίου τώρα στεγάζεται μονάδα του ΤΟΜΥ Άνω Πόλης Πάτρας. Με 26 γιατρούς ενισχύονται τα ΤΟΜΥ της Πάτρας.

Αφορούν από 142 θέσεις στις πόλεις Πάτρας 26, Πύργου 12, Μεσολογγίου 3, Αγρινίου 16, Άργους 8, Καλαμάτας 20, Κορίνθου 11, Ναυπλίου 7, Σπάρτης 8, Τρίπολης 12, Ζακύνθου 4, Κεφαλονιάς 3 και Κέρκυρας 12


Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση, διετούς διάρκειας, η οποία δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του προγράμματος, προκηρύσσει το Υπ. Υγείας για συνολικά εννιακοσίων πενήντα τριών (953) ιατρών, οι οποίοι θα στελεχώσουν τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των αποκεντρωμένων μονάδων τους, ως κατωτέρω:

Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), Κλάδου Ιατρικής Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας οκτακόσιες εννέα (809) θέσεις και Ειδικότητας Παιδιατρικής εκατόν σαράντα τέσσερις (144) θέσεις.


Σημειώνεται ότι η κάλυψη των προκηρυσσομένων θέσεων αφορά όλη την Ελλάδα, νησιωτική και μη και ιδιαίτερα για την περιοχή Πελοποννήσου, Μεσολογγίου και Ιονίων Νήσων κατανέμονται από 101 γιατροί  σε κάθε πόλη. 

Αφορά δε τις πόλεις Πάτρας 26, Πύργου 12, Μεσολογγίου 3,  Αγρινίου 16, Άργους 8, Καλαμάτας 20, Κορίνθου 11, Ναυπλίου 7, Σπάρτης 8, Τρίπολης 12, Ζακύνθου 4, Κεφαλονιάς 3 και Κέρκυρας 12.


Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και υποχρεωτικά προσόντα, να υποβάλουν μία και μόνο «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.


Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και υποχρεωτικά προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ- ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ της παρούσας, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Υπουργείο Υγείας, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (tomy.moh.gov.gr). Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Ε’: Οδηγίες Συμπλήρωσης Ηλεκτρονικής Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης της παρούσας.
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης ανήκει αποκλειστικά στον υποψήφιο. Επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια/πεδία των ηλεκτρονικών αιτήσεων, που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες που απαιτούνται ή μοριοδοτούνται πρόσθετα και διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα, υποχρεωτικά για κάθε θέση, τετραγωνίδια/πεδία η αίτηση δεν μπορεί να καταχωρηθεί επιτυχώς και παραμένει αποθηκευμένη ως μη υποβληθείσα. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια/πεδία των πρόσθετων, μη υποχρεωτικών, βαθμολογούμενων προσόντων που διαθέτουν, η αίτηση μπορεί να καταχωρηθεί επιτυχώς, ωστόσο τα προσόντα που δεν έχουν καταχωρηθεί δεν λαμβάνονται υπόψη στη μοριοδότηση, έστω και αν τα σχετικά δικαιολογητικά προσκομιστούν.
 

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει την 13η Ιουνίου 2018 και ώρα 12:00 και λήγει την 22α Ιουνίου 2018 και ώρα 23:59. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία και την ώρα της οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στον προκαθορισμένο διαδικτυακό τόπο.
Δημοσίευση σχολίου