ΑΛΛΑΓΗ EMAIL

Οι φίλοι αναγνώστες μπορεί να στέλνουν τα μηνύματά τους στο εμέηλ gmosxos1@hotmail.com στο οποίο θα προτιμούσε ο διαχειριστής να τα λαμβάνει. Παράλληλα άνοιξε και ισχύει πάλι το εμέηλ gmosxos23.6.1946@gmail.com το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε σε περίπτωση που αδυνατείτε να κάνετε χρήση του hotmail.com
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6938.315.657 & 2610.273.901

Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

Εγκρίθηκε η παραχώρηση χρήσης της Αγοράς Αργύρη

Εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο (Αρ. 325/3-5-2017)  ο Κανονισμός Παραχώρησης της Χρήσης και Λειτουργίας του κτιρίου «ΑΓΟΡΑ ΑΡΓΥΡΗ», ιδιοκτησίας Δήμου Πατρέων.

Στον Κανονισμό που αποτελείται από 11 άρθρα αναφέρονται τα εξής:


Άρθρο 1
Χώροι που παραχωρούνται προς χρήση - περιγραφή
Ο Κανονισμός αυτός ρυθμίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την παραχώρηση σε τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς, σχολεία, ενώσεις, συλλόγους, δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς,  της χρήσης των χώρων του κτιρίου «ΑΓΟΡΑ ΑΡΓΥΡΗ»  που βρίσκεται επί της οδού Αγίου Ανδρέου αρ. 14, συνολικού εμβαδού 1.397,99τ.μ., αποτελούμενο από ένα (1) συνεδριακό κέντρο χωρητικότητας εκατόν ογδόντα (180)  ατόμων , οκτώ (8) αίθουσες εκθέσεων και ένα (1) αίθριο.

Άρθρο 2
Είδη εκδηλώσεων που δύνανται να φιλοξενούν
Οι αίθουσες διατίθενται για ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκθέσεις, ημερίδες, διαλέξεις, σεμινάρια,  συνέδρια, παρουσιάσεις βιβλίων, πολιτιστικά εργαστήρια, συναυλίες, προβολές, μουσικές, παραστάσεις και κάθε άλλου είδους παρεμφερή εκδήλωση. Τα είδη των εκδηλώσεων που δύνανται να φιλοξενηθούν στις πολιτιστικές εγκαταστάσεις του Δήμου Πατρέων σε κάθε περίπτωση θα πρέπει απαραίτητα να χαρακτηρίζονται από ποιότητα, σοβαρότητα &  υψηλό πολιτιστικό, εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιεχόμενο.  Η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι αποκλειστική.

Άρθρο 3
Δικαιούχοι παραχώρησης χρήσης αιθουσών κτιρίου «ΑΓΟΡΑ ΑΡΓΥΡΗ»
Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, φορείς του Δημοσίου, ΟΤΑ, εκπαιδευτικά ιδρύματα, Δημόσιες Επιχειρήσεις, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, Πανεπιστήμια, πνευματικά Ιδρύματα, επιστημονικοί φορείς, οργανισμούς, επιμελητήρια, σωματεία, συλλόγους, πολιτιστικές ομάδες, κομματικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Όλα τα ανωτέρω πρόσωπα θα πρέπει να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που απαιτούν οι κείμενες εθνικές και διεθνείς διατάξεις για τη λειτουργία τους.

Άρθρο 4
Διαδικασία διάθεσης –Αίτηση παραχώρησης χρήσης
Οι αιτήσεις παραχώρησης χρήσης των αιθουσών θα γίνονται εργάσιμες ημέρες και ώρες, Δευτέρα μέχρι Παρασκευή  από τις 08:30πμ ως τις 14:00μμ.
Η διαδικασία διάθεσης των παραπάνω αιθουσών σε τρίτους απαιτεί την υποβολή μιας αίτησης είτε στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση:  (http://agoraargiri.blogspot.gr/p/blog-page_11.html) από τον ενδιαφερόμενο, τρεις (3) τουλάχιστον εβδομάδες πριν τη διενέργεια της εκδήλωσης. Παρέχεται η δυνατότητα τηλεφωνικής προ-κράτησης  στο τηλέφωνο 2610-461740 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και εν συνεχεία υποβολή σχετικής αιτήσεως. Το αίτημα για την παραχώρηση εγκρίνεται ή απορρίπτεται  από  τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. Η αιτιολογημένη απόρριψη αιτήσεως παραχώρησης για οποιονδήποτε λόγο από τους αναφερόμενους στον παρόντα κανονισμό δεν δημιουργεί αξίωση κατά του Δήμου.

     Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω:

       Την ακριβή ημέρα και την ώρα της εκδήλωσης.
       Την ακριβή διάρκεια της εκδήλωσης.
       Τον λόγο της χρήσης
       Το αντικείμενο της εκδήλωσης.
       Τους συμμετέχοντες φορείς.
       Τον εξοπλισμό που τυχόν μπορεί να απαιτηθεί (π.χ. οπτικοακουστικός εξοπλισμός κ.α.)
       Ότι εξέτασε τον συγκεκριμένο χώρο και ότι είναι κατάλληλος για τη χρήση που επιθυμεί να πραγματοποιήσει.
       Τις τυχόν απαιτούμενες τροποποιήσεις της διαρρύθμισης του χώρου.
       Ότι έχει λάβει γνώση του κανονισμού λειτουργίας του κτιρίου  τον οποίο αποδέχεται στο σύνολό του.
·        Στο σεβασμό των χώρων και στην τήρηση στοιχειώδους καθαριότητας
·        Στην παράδοση του χώρου , όπως αυτός παρεδόθη από την Υπηρεσία.
·        Στην παράδοση του χώρου κατά τον συμφωνημένο χρόνο, όπως αυτός καταγράφηκε στην αίτηση.
·        Στην έγκαιρη ενημέρωση της Υπηρεσίας για τυχόν αλλαγές ή ακυρώσεις , ως προς το χρόνο πραγματοποίηση της εκδήλωσης.
·        Στο να μη διατίθεται ο χώρος από τον αιτούντα σε άλλο πρόσωπο ή φορέα πέραν αυτού που αναφέρονται στην αίτηση , παρά μόνο με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας.
·        Στην επιβάρυνση του φορέα -χρήστη, δια του φυσικού προσώπου, για τυχόν φθορές που  συμβαίνουν εξ' υπαιτιότητας του.
·        Δεν επιτρέπεται η επιβολή αντιτίμου/εισόδου από τον χρήστη των εκθεσιακών χώρων, ούτε η πώληση προϊόντων/βιβλίων από τον χρήστη του συνεδριακού χώρου. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στην αίτησή τους καθώς επίσης και  το ύψος του αντιτίμου που έχει ορισθεί.

Σε ενδεχόμενο που η παραχώρηση αφορά Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. άλλου φορέα του Δημοσίου τομέα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σχολεία, συλλόγους, σωματεία και φορείς που έχουν έδρα στο Δήμο Πατρέων, πολιτικά κόμματα (πλην της Χρυσής Αυγής) και δημοτικές παρατάξεις η παραχώρηση της εγκατάστασης δύναται να γίνεται χωρίς αντίτιμο εφόσον όμως ο φορέας στον οποίο παραχωρείται η εγκατάσταση δε θα έχει έσοδα από τη δραστηριότητα που θα πραγματοποιηθεί. Επίσης δύναται η δωρεάν παραχώρηση σε περίπτωση που ασκούν δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συμφέροντα. Σε κάθε περίπτωση την απόφαση επιβολής ή μη αντιτίμου από την παραχώρηση αίθουσας την έχει το αρμόδιο για τη διάθεσή της όργανο. Η υποβολή της αίτησης δεν δημιουργεί καμία δέσμευση στο Δήμο Πατρέων  μέχρι της εγκρίσεως της τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και της εγγράφου ενημέρωσης του αιτούντος. Η υπηρεσία υποχρεούται να ενημερώσει για την έγκριση και διαθεσιμότητα του χώρου για τη συγκεκριμένη ημερομηνία ή να προτείνει άλλη ημερομηνία. Η παραχώρηση της αίθουσας και η έγκριση των όρων της άδειας παραχώρησης της χρήσης  γίνεται από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο .  Μετά την έγκριση του αιτήματος ο ενδιαφερόμενος καλείται να υπογράψει τη σχετική άδεια παραχώρησης μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, πραγματοποιείται ανάκληση του αιτήματος.

Άρθρο 5
Κωλύματα Διάθεσης:
Ο Δήμος Πατρέων δύναται να αρνηθεί την παραχώρηση χρήσης αιθουσών του κτιρίου «ΑΓΟΡΑ ΑΡΓΥΡΗ» για τους εξής λόγους:
1.     Όταν ο Δήμος Πατρέων ή οποιοδήποτε Ν.Π του Δήμου έχει προγραμματίσει την υλοποίηση δράσεων ή εκδηλώσεων στο ως άνω κτίριο.
2.     Όταν έχουν διατεθεί σε άλλον που το ζήτησε νωρίτερα.
3.     Όταν το αντικείμενο της εκδήλωσης είναι αντίθετο με το κοινό αίσθημα ή μπορεί να προκαλέσει ταραχές.
4.     Όταν ο αιτών έχει παραβεί στο παρελθόν όρους του παρόντος.

Άρθρο 6
Ανάκληση Αιτήματος Ματαίωση:
Σε περιπτώσεις ματαίωσης της εκδήλωσης που οφείλονται σε εξαιρετικούς λόγους  (λόγοι ανωτέρας βίας), υπάρχει δυνατότητα επιστροφής του καταβληθέντος ποσού στον ενδιαφερόμενο, κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου.

Άρθρο 7
Οικονομικοί όροι διάθεσης και χρήσης-Καθορισμός τέλους χρήσης
Το αντίτιμο παραχώρησης των αιθουσών διαμορφώνεται  ως εξής:

Συνεδριακός Χώρος
·        Για τις εργάσιμες ημέρες και πρωινές ώρες, το ποσό ανέρχεται στα εκατό (100€) ευρώ, την ημέρα.
·        Για τις εργάσιμες ημέρες και απογευματινές ώρες, το ποσό ανέρχεται στα εκατο πενήντα (150€) ευρώ, την ημέρα.
·        Για τα Σαββατοκύριακα το ποσό αυτό ανέρχεται  στα διακόσια (200€) ευρώ, την ημέρα.
·         
Εκθεσιακός Χώρος 
·        Για τον εκθεσιακό χώρο το ποσό ανά ημέρα ανέρχεται στα πενήντα (50) ευρώ.
Τα παραπάνω ποσά θα προκαταβάλλονται  δύο (2) ημέρες  πριν την υπογραφή της άδειας παραχώρησης, είτε απευθείας στο Ταμείο του Δήμου Πατρέων, είτε σε λογαριασμό του Δήμου Πατρέων. Το αντίτιμο έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα αφού θα διατίθεται αποκλειστικά για την κάλυψη των απαραίτητων λειτουργικών εξόδων των χώρων του κτιρίου (π.χ. τις αμοιβές προσωπικού, καθαριότητα, τις φθορές καθισμάτων, τη συντήρηση μηχανημάτων, την αξία ηλεκτρικού ρεύματος, την αγορά λαμπτήρων και προβολέων κλπ). 
      Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της εκδήλωσης με υπαιτιότητα του αιτούμενου, δεν γίνεται επιστροφή του αντιτίμου παραχώρησης εκτός έκτακτων περιπτώσεων που αποφαίνεται σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν αιτήματος του δικαιούχου.

Άρθρο 8
Δωρεάν παραχωρήσεις:
Στο πλαίσιο των σκοπών της κοινωνικής και πολιτιστικής προσφοράς του Δήμου προβλέπεται η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης των αιθουσών του κτιρίου για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων από σχολεία του Δήμου, τοπικούς συλλόγους, τοπικά σωματεία, φορείς του Δημοσίου, πολιτικά κόμματα (πλην της Χρυσής Αυγής) και δημοτικές παρατάξεις.

Άρθρο 9
Όροι χρήσης - Περιορισμοί Απαγορεύσεις Ευθύνες-Υποχρεώσεις:
1. Όροι χρήσης
α) Με την άδεια παραχώρησης του χώρου προς τον αιτούντα, ο ενδιαφερόμενος αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων της αίθουσας και ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε απώλεια ή φθορά αυτών.
β) Ευθύς μετά την λήξη της εκδήλωσης ο χώρος και ο τυχόν εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε  παραδίδονται σε υπάλληλο του Δήμου που παρευρίσκεται καθ’ όλη την διάρκεια της εκδήλωσης.  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οιαδήποτε ζημία ή φθορά πέραν της συνήθους χρήσεως ο υπάλληλος τις καταγράφει παρουσία του χρήστη και του υπενθυμίζει την υποχρέωση άμεσης  αποκατάστασή τους.
γ) Αντικείμενα και κάθε είδους υλικά που έχει προσκομίσει στην αίθουσα ο οργανωτής της εκδήλωσης επιτρέπεται να παρακρατηθούν από τον Δήμο εφόσον δεν έχουν εξοφληθεί οι προς αυτόν υποχρεώσεις του οργανωτή.
δ )Το κάπνισμα και η κατανάλωση ποτών και τροφών απαγορεύεται σε ολόκληρο το χώρο των αιθουσών. Η διοργάνωση μικρών δεξιώσεων με μπουφέ κλπ. είναι εφικτή μόνον στο χώρο του φουαγιέ και με την προϋπόθεση ότι οι χρήστες θα είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα και την εν γένει τακτοποίηση του χώρου με το πέρας της εκδήλωσης. Κακή χρήση του χώρου μπορεί να συνεπάγεται μελλοντικά την απώλεια της δυνατότητας χρήσης της αίθουσας.
ε) Οι υπάλληλοι που απασχολούνται στο κτίριο μεριμνούν για τον έλεγχο τήρησης των συμφωνηθέντων.
  2. Περιορισμοί: Οι χώροι δεν παραχωρούνται για εξυπηρέτηση σκοπών, που έρχονται σε αντίθεση ή δεν συνάδουν με τους στόχους τη φιλοσοφία και τους σκοπούς της λειτουργίας τους.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν, εφόσον επιθυμούν να κάνουν χρήση και των οπτικοακουστικών μέσων που διαθέτει ο χώρος, να συμμορφωθούν με τις υποδείξεις των υπαλλήλων του Δήμου,  άλλως απαγορεύεται σε αυτούς η οποιαδήποτε χρήση τους.
3. Απαγορεύεται:
α) Η χρήση χώρων που δεν έχουν διατεθεί,
β) Η μεταβολή της διαρρύθμισης των χώρων,
γ) Η χρήση για λόγους διαφορετικούς από εκείνους που αναφέρονται στην ΑΙΤΗΣΗ,
δ) Η υπέρβαση του συμφωνηθέντος ωραρίου χρήσης.
ε) Η χρησιμοποίηση στο χώρο της αίθουσας εργαλείων και αιχμηρών αντικειμένων όπως καρφιά, βίδες για την ανάρτηση ή στερέωση αντικειμένων.  Η χρήση αυτοκόλλητων ταινιών  θα επιτρέπεται μετά από συνεννόηση με τους υπαλλήλους του Δήμου  και ανάλογα με το είδος της εκδήλωσης που πραγματοποιείται.
στ) Η τοποθέτηση διαφημίσεων ,πανό, πινακίδων κλπ.
ζ) Η κατανάλωση φαγητού και ποτού εντός του εκθεσιακού και συνεδριακού χώρου.
η) Η υπεκμίσθωση των διατιθέμενων χώρων (ολική ή μερική) ή η δωρεάν διάθεση σε τρίτους.
θ) Η είσοδος σε κατοικίδια ή μη ζώα, εκτός ειδικών περιπτώσεων.
Ι) Η χρήση υλικών μη φιλικών προς το περιβάλλον των εγκαταστάσεων.
4. Ευθύνες – Υποχρεώσεις:
 α) Οι χρήστες των χώρων είναι υποχρεωμένοι να αποκαταστήσουν κάθε ζημιά που προκλήθηκε κατά την διάρκεια της χρήσης.
β) Σε περίπτωση που υπάρχει εισιτήριο ή γενικά χρέωση εισόδου, ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να εκδόσει τα εκ του νόμου προβλεπόμενα παραστατικά και να επιμεληθεί τον αριθμό των θέσεων προς πώληση.
γ) Ο Δήμος Πατρέων δεν ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα ή ελλείψεις των χώρων που παραχωρεί προς χρήση, ούτε για απώλειες, βλάβες ή φθορές υλικών που εισάγονται στους χώρους πραγματοποίησης της εκδήλωσης.
δ) Οι χρήστες των χώρων είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για κάθε ατύχημα που ενδεχομένως θα προκληθεί κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεών τους στους χώρους που τους παραχωρούνται. Ο Δήμος δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη, σε περίπτωση δε που θα θεωρηθεί τυχόν υπόλογος έναντι τρίτων, οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να αποκαταστήσουν κάθε ζημιά της (υλική ή ηθική) από τον λόγο αυτό.
ε)  Στους παραβάτες των απαγορεύσεων ή των όρων του παρόντος, θα αφαιρείται το δικαίωμα συνέχισης της εκδήλωσης, χωρίς οποιαδήποτε ευθύνη του Δήμου για τις ζημιές τους από τη διακοπή αυτή.
στ) Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υπογράψουν σχετική αίτηση - υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα αποδέχονται στο σύνολό τους τον παρόντα κανονισμό, καθώς και την ευθύνη αποκατάστασης των ζημιών σε περίπτωση φθορών.
ζ) Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναφέρονται το/τα άτομα τα οποία θα είναι υπεύθυνα και θα συνεργάζονται με τον υπεύθυνο του Δήμου για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης.
η) Σε περίπτωση διοργάνωσης εκδηλώσεων (εκθέσεις κλπ.) μεγάλης χρονικής διάρκειας είναι απαραίτητη η παρουσία εκπροσώπου του φορέα σε καθημερινή βάση.
θ) Η μη τήρηση εκ μέρους τρίτων του κανονισμού λειτουργίας δίνει το δικαίωμα στον υπεύθυνο αντιδήμαρχο να μη διαθέτει την αίθουσα στους συγκεκριμένους φορείς, υπηρεσίες κλπ. στο μέλλον.
ι) Σε περίπτωση χρήσης του εκθεσιακού χώρου για χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) ημερών θα κατατίθεται εγγυητική επιστολή  το ποσό της οποίας θα αντιστοιχεί στα 50€/ ανά ημέρα, ως εγγύηση για την καλή χρήση του χώρου .Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οιαδήποτε φθορά ή ζημία θα εκπίπτει υπέρ του Δήμου. Σε διαφορετική περίπτωση θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο, εφόσον ελεγχθεί αρμοδίως ο χώρος  μετά τη λήξη της παραχώρησης , από υπάλληλο του Δήμου. 

Άρθρο 10
Ωράριο Λειτουργίας
Οι χώροι  του κτιρίου «ΑΓΟΡΑ ΑΡΓΥΡΗ» δύναται να παραχωρηθούν πρωινές ώρες και συγκεκριμένα 09:00-14:00 και τις απογευματινές 17:00-20:00 (χειμερινή περίοδο) και 19:00-21:00 (θερινή περίοδο).
Παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησης του ωραρίου χρήσης των αιθουσών, κατόπιν σχετικής εγκρίσεως του αρμόδιου Αντιδημάρχου & αιτιολογημένης αιτήσεως του ενδιαφερομένου, συνεκτιμώντας τις εκάστοτε συνθήκες.
  
Άρθρο 11
Τελικές διατάξεις:
1. Ο Δήμος Πατρέων με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει δικαίωμα να τροποποιεί ή να συμπληρώνει τον Κανονισμό, ενημερώνοντας ταυτόχρονα και μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.e-patras.gr) και του κτιρίου «ΑΓΟΡΑ ΑΡΓΥΡΗ» (http://agoraargiri.blogspot.gr/) τους ενδιαφερόμενους. Οι μεταβολές είναι δεσμευτικές εφόσον γνωστοποιηθούν έγκαιρα.
2. Από την ενυπόγραφη αποδοχή των όρων παραχώρησης τεκμαίρεται ανεπιφύλακτη αποδοχή του Κανονισμού από τον ενδιαφερόμενο, που είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει πιστά τις διατάξεις που περιλαμβάνονται σε αυτόν, καθώς και τις υποδείξεις των υπαλλήλων του Δήμου.
3. Θέματα που δεν ρυθμίζονται από τον Κανονισμό επιλύονται από τον  αρμόδιο Αντιδήμαρχο.
4. Παράβαση οιουδήποτε όρου του παρόντος Κανονισμού, συνεπάγεται ανάκληση της διάθεσης των χώρων.
5. Για τις διαφορές μεταξύ Δήμου και κάθε τρίτου, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Πατρών.

Η παρούσα απόφαση θα αποσταλεί για έλεγχο νομιμότητας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.
Δημοσίευση σχολίου