ΑΛΛΑΓΗ EMAIL

Οι φίλοι αναγνώστες μπορεί να στέλνουν τα μηνύματά τους στο εμέηλ gmosxos1@hotmail.com στο οποίο θα προτιμούσε ο διαχειριστής να τα λαμβάνει. Παράλληλα άνοιξε και ισχύει πάλι το εμέηλ gmosxos23.6.1946@gmail.com το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε σε περίπτωση που αδυνατείτε να κάνετε χρήση του hotmail.com
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6938.315.657 & 2610.273.901

Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017

Αυτή είναι η απόφαση - κόλαφος στην μνήμη Τεμπονέρα!


Φωτογραφία αρχείου της 9-1-2016. Από την εκδήλωση προς τιμήν της μνήμης του αγωνιστή καθηγητή στο μνημείο της οδού Τεμπονέρα. Στην εικόνα η οικογένειά του.


Το Istologio G. Mosxou εξασφάλισε και σας παρουσιάζει την απόφαση - κόλαφο της «Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ονοματοθεσίας οδών, πλατειών και συνοικισμών της πόλης», για την αποξήλωση των πινακίδων οδοσήμανσης της οδού Τεμπονέρα, όπως αυτή ελήφθη στις 6 Απριλίου 2017 και προωθήθηκε από τον πρόεδρό της αντιδήμαρχο Παύλο Στάμο, για ψήφισή της στο Δημοτικό Συμβούλιο Πατρέων.

Διαβάστε την. Η επισήμανση με κίτρινο είναι του Istologiou G. Mosxou:


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ
ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ                    

 Αριθμός Απόφασης 11/2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 1/2017 της Συνεδρίασης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ονοματοθεσίας Οδών, Πλατειών και Συνοικισμών της Πόλης της 6η Απριλίου 2017
--------------------
Στην Πάτρα σήμερα, την 6η Απριλίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων, στο κτίριο Λαδόπουλου συνήλθε σε συνεδρίαση η Γνωμοδοτική Επιτροπή Ονοματοθεσίας Οδών, Πλατειών και Συνοικισμών της Πόλης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1/31.3.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής κου Παύλου Στάμου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της Επιτροπής.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (19) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα (10) μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Παύλος Στάμος - Πρόεδρος
1.       Μηλιτσοπούλου Ελένη
2.       Σταματίου -  Κώνστας Στέλιος
2.       Αλατσατιανός Κυριάκος
3.       Παπαδόπουλος Γρηγόρης
3.       Γιωτσόπουλος Κωνσταντίνος
4.       Κανελλόπουλος Ιωάννης
4.       Δημητρόπουλος Φώτης
5.       Αξιώτη Βικτωρία
5.       Καΐκα Παναγιώτα
6.       Γιαννιτσοπούλου Ιουλία
6.       Παπαναστασόπουλος Ιωάννης
7.       Νικολάου Αγάθη
7.       Φαρμάκη Παρασκευή
8.       Βάης Πέτρος
8.       Χριστόπουλος Βασίλειος
9.       Κολώνας Λάζαρος
9.       Ψωμάς Πέτρος
10. Παλαιολόγος Ασημάκης


Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον ορισθέντα υπάλληλο κ. Μεσμπούρη Πέτρο.
Καθώς η Επιτροπή είχε να συνεδριάσει από το 2015, ο Πρόεδρος διευκρίνισε τις αρμοδιότητές και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 17/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων, συγκροτήθηκε η Γνωμοδοτική Επιτροπή Ονοματοθεσίας οδών, πλατειών και συνοικισμών της πόλης.
Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Ονοματοθεσίας οδών, πλατειών και συνοικισμών της πόλης συνεδρίασε και αποφάσισε την δημιουργία ομάδας εργασίας από τέσσερα μέλη της, με σκοπό την επεξεργασία των αιτημάτων για ονοματοθεσία οδών. Η ομάδα εργασίας συνεδρίασε επανειλημμένως και κατάληξε στα παρακάτω :
Α. ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Αρχικά επεξεργάστηκαν οι κανόνες, βάσει των οποίων θα εξετασθούν τα αιτήματα και θα προταθούν νέα ονόματα.
Τα κριτήρια είναι :
1.  Η πάροδος εύλογου χρονικού διαστήματος, όπως 5 έτη από το θάνατο του προτεινόμενου προσώπου. Το Δημοτικό Συμβούλιο θα μπορούσε να αποφασίσει κατ’ εξαίρεση.
2.  Σύμφωνα με την ορθή πρακτική ονοματοθεσίας που τηρείται και από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου μας και επιτάσσει, όταν υπάρχει η σχετική δυνατότητα, αφενός μεν την ανά περιοχή ονοματοθεσία οδών της ίδιας θεματικής ενότητας (π.χ. καλλιτέχνες, ιστορικά πρόσωπα, γεωγραφικές ενότητες κλπ), αφετέρου δε την διευκόλυνση στην εξυπηρέτηση των πολιτών, επαγγελματικών ομάδων (ταξί, μεταφορικές κ.α.), φορέων και Υπηρεσιών, δεδομένης της παγιωμένης αντίληψης στην συνείδησή των, στην ανωτέρω πρακτική.
3.  Σύμφωνα με τις διατάξεις ονοματοθεσίας, η μετονομασία επιτρέπεται μόνο για εξαιρετικούς λόγους, χωρίς να προκαλεί προβλήματα στη διακίνηση αλληλογραφίας και άλλων δραστηριοτήτων.
4.  Οι νέες ονομασίες θα πρέπει να αναφέρονται σε πρόσωπα που διακρίθηκαν για την εντιμότητά τους και την προσφορά τους στην κοινωνία και έχουν καταξιωθεί στη συνείδηση των πολιτών.

Β. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η Ομάδα Εργασίας επεξεργάστηκε 12 από τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί στο Γραφείο Αντιδημάρχου Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Περιβάλλοντος και Έργων Υποδομής προς τη Γνωμοδοτική Επιτροπή Ονοματοθεσίας Οδών, Πλατειών και Συνοικισμών της Πόλης και βάσει των ανωτέρω κριτηρίων, της πληρότητας του κάθε αιτήματος και της ωριμότητάς του, η ομάδα εργασίας συνέταξε την παρακάτω εισήγηση.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Πινακίδες ονοματοθεσίας της οδού Βύρωνος».
«Έχοντας υπόψη,
·     Την από 27/12/2013 αίτηση της κας Γεωργίας Λαγού για αντικατάσταση πινακίδων της οδού ΒΥΡΩΝΟΣ σε πινακίδες «ΟΔΟΣ ΤΕΜΠΟΝΕΡΑ ΝΙΚΟΥ» (λόγω μετονομασίας της οδού), από το ύψος των Υψηλών Αλωνίων έως την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου.
·     Το με αρ. πρωτ. 218343/Π5947/2013/12-2-2017 έγγραφο του Τμήματος Συγκ/κου και Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού που αφορά την διαβίβαση της ανωτέρω αίτησης της κας Γεωργίας Λαγού.
·     Τις υπ. αριθμ. 117, 268, & 763/1991 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικές με το θέμα.
·     Την από 11-2-2016 αίτηση του κ. Γ. Κακουλίδη για επαναφορά του ονόματος ΒΥΡΩΝΟΣ σε οδό που φέρει πινακίδες «ΟΔΟΣ ΤΕΜΠΟΝΕΡΑ ΝΙΚΟΥ» στην περιοχή Υψηλών Αλωνίων.
·     Το με αρ. πρωτ. 16388/Π966/29-2-2016 έγγραφο του Τμήματος Συγκ/κου και Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού που αφορά την διαβίβαση της ανωτέρω αίτησης του κ. Γ. Κακουλίδη.
Μετά τα ανωτέρω, η Γνωμοδοτική Επιτροπή Ονοματοθεσίας Οδών, Πλατειών και Συνοικισμών της Πόλης μετά από διαλογική συζήτηση δέχθηκε την εισήγηση του Προέδρου και

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
Να απορρίψει το αίτημα της κας Γεωργίας Λαγού και να κάνει αποδεκτό το αίτημα του κ. Γ. Κακουλίδη καθώς η οδός ΒΥΡΩΝΟΣ ουδέποτε μετονομάστηκε σε οδό ΝΙΚΟΥ ΤΕΜΠΟΝΕΡΑ ενώ κατόπιν έγκρισης της παρούσας το αρμόδιο συνεργείο του Δήμου να επαναφέρει τις ταμπέλες της οδού στην πρότερη κατάσταση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 11/2017
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής


Παύλος Στάμος

Τα Μέλη
Σταματίου – Κώνστας Στέλιος
Παπαδόπουλος Γρηγόρης
Κανελλόπουλος Ιωάννης
Αξιώτη Βικτωρία
Γιαννιτσοπούλου Ιουλία
Νικολάου Αγάθη
Βάης Πέτρος
Κολώνας Λάζαρος
Παλαιολόγος Ασημάκης
Δημοσίευση σχολίου